Կառավարում

«Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպությունը առաջնորդվում է հաշմանդամության սոցիալական մոդելի սկզբունքներով: Սոցիալական մոդելը շեշտադրում է հաշմանդամության խոչընդոտները վերացնելու կարևորությունը և հավատում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարողություններին: Կազմակերպությունը ստեղծվել է 1996 թվականին` օգնելու հաշմանդամութուն ունեցող երեխաներին, երիտասարդներին և նրանց ընտանիքներին` հաղթահարելու առկա խոչընդոտները և բոլորի հետ հավասար մասնակցելու հասարակական կյանքին:

Մեր առաքելությունն է պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների, նրանց ընտանիքների իրավունքներն ու արժանապատվությունը և նպաստել նրանց սոցիալական ներառմանը Հայաստանի Հանրապետությունում:

ՄԵՐ ՀԵՌԱՆԿԱՐԸ

Հաշմանդամություն ունեցող մարդը ապրում է արժանապատիվ կյանքով և բոլորի հետ կառուցում է իր և իր երկրի ապագան:

ՄԵՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Մարդու անձն է առաջնայինը

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները պետք է նկարագրվեն իրենց ուժեղ կողմերով, կարողություններով և բնորոշ արժանիքներով և ոչ թե սահմանափակումներով:

Արդարություն

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները հասարակության ցանկացած անդամի նման հավասար են օրենքի առաջ և իրավունք ունեն  պահանջելու հարգանք իրենց իրավունքների և արժանապատվության նկատմամբ:

Ազնվաբարո վարքագիծ.

«Հույսի կամուրջն» անվերապահորեն հավատում է, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները արժանի են հարգալից վերաբերմունքի և որ նրանց մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ոչ միայն պետք է մաս կազմեն հռետորաբանության, այլ երաշխավորված լինեն առօրյա կյանքում:

Ինքնորոշում

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները, համապատասխան ռեսուրսների և աջակցության պարագայում, կարող են իրենց սեփական կյանքի համար որոշումներ կայացնել և նրանց կարծիքը պետք է հաշվի առնվի բոլոր այն հարցերում, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեն իրենց բարօրության վրա:

Մասնակցություն և առաջնորդություն

«Հույսի կամուրջն» ապահովում է, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները և նրանց ընտանիքները հավասար հնարավորություն և խելամիտ մասնակցություն ունենան կազմակերպության կառավարման բոլոր մակարդակներում, ներկայացնեն սեփական դիրքորոշումները և առաջնորդեն կազմակերպության շահերի պաշտպանության միջոցառումները:

 

 

Սոցիալական ներառմանը նպաստում են կրթություն ստանալու,  ինքնուրույն կյանքով ապրելու և հավասար հնարավորությունների գաղափարների քարոզումը:

Մեր գործունեության հիմնական ուղղություններն են`

  • Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության իրավունքի պաշտպանություն,
  • Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ ապրելու և համայնքում ներառվելու իրավունքի պաշտպանություն,
  • «Հույսի կամուրջ» կազմակերպության կայուն զարգացում ու շարունակական աճ:

Իր հիմնադրումից ի վեր, «Հույսի կամուրջը» իրականացրել է ավելի քան 70 ծրագիր՝ նպաստելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանը: Մեր ծրագրերը նպաստում են Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքների պաշտպանության և ներառման քաղաքականության, հայեցակարգերի, գաղափարների ու համոզմունքների փոփոխությանը: Մեր գործունեությունն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնարար իրավունքի ապահովմանը՝ «...ապրել լիարժեք և արժանավայել կյանքով այնպիսի պայմաններում, որոնք ապահովում են նրա արժանապատվությունը, նպաստում են ինքնավստահությանը և դյուրացնում են նրա ակտիվ մասնակցությունը հասարակական կյանքին:» (ՄԱԿ-ի Կոնվենցիա երեխայի իրավունքների մասին, Հոդված 23):

Մենք համոզված ենք, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին կարելի է օգնել առաջին հերթին նրանց ընտանիքների և ընտանիքները շրջապատող համայնքի միջոցով: Մենք աշխատում ենք ստեղծել ներառական միջավայր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար, որտեղ նրանք կունենան հավասար հնարավորություններ իրենց հասակակիցների հետ միասին: Սա նշանակում է ոչ միայն թույլ տալ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին գտնվել իրենց ոչ հաշմանդամ հասակակիցների կողքին, այլև խթանել նրանց մասնակցությունը հասարակական կյանքին:

Մեր գերակա խնդիրներն են`

  • Նպաստել կրթության բոլոր մակարդակներում (նախադպրոցական, միջնակարգ, նախա- և միջին մասնագիտական,  բարձրագույն կրթություն) ընդհանուր ներառական որակյալ կրթության համակարգի ներդրմանն ու ամրապնդմանը:
  • Նպաստել ծնողների ակտիվ մասնակցությանն իրենց երեխայի կրթության գործընթացում` դպրոց-ծնող-մանկավարժահոգեբանական թիմ կապի և համագործակցության ամրապնդման շնորհիվ:
  • Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքների ակտիվ մասնակցությանն իրենց իրավունքների պաշտպանության գործում:
  • Բարձրացնել հանրային իրազեկությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերի վերաբերյալ` սոցիալական մոդելի և գենդերային հավասարության տեսանկյունից:
  • Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայրի ստեղծմանը (հասարակական վայրեր, ծառայություններ, տրանսպորտային միջոցներ և այլն):

Նախագահ և խորհրդի անդամներ

Սուսաննա Թադևոսյան

Խորհրդի նախագահ

Հասմիկ Խաչերյան

Խորհրդի անդամ

Անահիտ Հարությունյան

Խորհրդի անդամ

Ռուզաննա Արզումանյան

Խորհրդի անդամ

Արմինե Ներսիսյան

Խորհրդի անդամ

Լուսինե Անտոնյան

Խորհրդի անդամ

Գեղանուշ Գրիգորյան

Խորհրդի անդամ

Սյուզաննա Աղաբաբյան

Խորհրդի անդամ

Ռուզաննա Աղաբաբյան

Խորհրդի անդամ

Միքայել Սիմոնյան

Խորհրդի անդամ

Արև Մեժլումյան

Խորհրդի անդամ

Հայկ Հովհաննիսյան

Խորհրդի անդամ

Նարինե Սուսլիյան

Քարտուղար