Հրապարակումներ

ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի մարդու իրավունքների ցուցանիշներ

Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի կողմից մշակված մարդու իրավունքների սույն ցուցանիշները փորձում են չափել պետությունների ստանձնած պարտավորություններն ու ջանքերը, մարդու իրավունքների նկատմամբ պետությունների ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, ինչպես նաև այն արդյունքները, որոնք ապահովել են քաղաքացու կողմից իր` մարդու իրավունքներից օգտվելը:

Բեռնել

Հայաստանի կրթական համակարգում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների անցման խնդիրները

«Հույսի կամուրջի» կողմից իրականացված այս հետազոտությունը լավ հնարավո­րություն տվեց ավելի խորն ուսումնա­սիրելու երեխայի զարգացման մի շարք կարևոր փուլեր, որոնք կապված են կրթական մի համակարգից մեկ այլ համակարգ անցում կատարելու հետ: Այս թեման առաջին անգամ է ուշադրության արժանանում Հայաստանում: Անցումը կրթական մի համակարգից մեկ այլ համակարգ կարևոր փորձություն է բոլոր երեխաների համար, իսկ հաշմանդամություն և հատուկ կրթական պահանջներ (ՀԿՊ) ունեցող երեխաների համար՝ առավել ևս:

Բեռնել

Ի՞նչպես կազմակերպել երեխայի սահուն անցումը դեպի դպրոց

Դպրոցը կյանքի նոր փուլ է յուրաքանչյուր երեխայի համար: Ի՞նչպիսին կլինի նրա մասնակցությունը դպրոցում, ի՞նչպես կկարողանա նա իրեն դրսևորել, ցուցադրել իր առավելագույն ներուժը՝ պայմանավորված է նրանով, թե որքանով արդյունավետ է կազմակերպվում նրա անցումը մանկապարտեզից կամ ընտանիքից դեպի դպրոց:

Բեռնել

Նախադպրոցական հաստատությունից տարրական դպրոց երեխայի սահուն անցումը ապահովելու մեթոդական ուղեցույց

Երեխաների սահուն անցումը մանկապարտեզից դեպի դպրոց կազմակերպելու համար այս ուղեցույցում առաջարկվող մոտեցումները հիմնված են ծրագրի հետ համագործակցող մանկապարտեզների ու դպրոցների առաջարկությունների և որոշ չափով արդեն իսկ առկա փորձի վրա, ինչպես նաև ընդօրինակված են միջազգային լավագույն փորձից: Ուղեցույցի գլխավոր թիրախը կրթական երկու մակարդակների միջև սերտ համագործակցության նոր մշակույթի ձևավորումն է, ապահովելով, որ գործընթացի պլանավորման հիմքում միշտ լինի երեխան:

Բեռնել

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

«Սովորել միասին, ապրել միասին» ծրագրի շրջանակում Հույսի կամուրջի նախաձեռնությամբ և քաղաքացիական հասրակության մասնակցությմաբ իրականացվել է Տավուշի մարզի դպրոցների ներառականության գնահատմանն ուղղված հետազոտություն:
Տավուշի մարզի բոլոր դպրոցները ներառական են: Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ որդեգրած քաղաքականության և վերաբերմունքի տեսանկյունից դպրոցները ունեն բոլոր աշակերտների ներառման բարձր մակարդակ: Մարտահրավերները ավելի ընդգծված են ռեսուրսների՝ հատկապես հոգեբանամանկավարժական թիմերի գործունեության ոլորտում:

Բեռնել

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՓՈՐՁԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

2009-2011 թվականից «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ն «Առաքելություն Արևելք» դանիական միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ սկսեց իրականացնել «Ապրել միասին, սովորել միասին» ծրագիրը, որի նպատակն էր նպաստել ներառական կրթության միջոցով հաշմանդամություն ունեցող երեխաների որակյալ կրթություն ստանալու իրավունքի իրացմանը:
Սույն փաստաթղթը նկարագրում է, թե ինչպես ծրագիրը պաշտոնապես ճանաչվեց որպես  մեկ մարզի մակարդակում համընդհանուր ներառական կրթական համակարգի ներդր­ման  փորձնական ծրագիր, որի արդյունքերի հիման վրա ՀՀ-ում մշակ­վ­ե­ցին և ընդունվեցին համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի անցման հա­մար անհրաժեշտ մի շարք փաստաթղթեր:

Բեռնել

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Այս զեկույցը պատրաստել են Իմ մասին. Հայաստանում երեխաների հույսերի և մտահոգությունների բարձրաձայնումը ծրագրում ընդգրկված երեխաները, որը նվիրված է Հայաստանում երեխաների իրավունքների վիճակի ուսումնասիրմանը: Հայաստանում երեխաների իրավունքների վիճակի մասին զեկույցը մշակվել է Երևանի և Տավուշի մարզի 31 ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող 62 երեխաների կողմից: 13-17 տարեկան երեխաների հիմնական խումբը մասնակցեց սոցիոլոգիական հետազոտության քանակական և որակական մեթոդների, ընտրանքի, հարցազրույց վարելու տեխնիկայի, սոցիոլոգիական տվյալների մշակման (կոդավորման և համակարգչային մուտքագրման) վերաբերյալ դասընթացների, ծանոթացավ SPSS ծրագրին:

Բեռնել

Գիրք հարցմանց

Ժողովրդավարական պետության կայացման ճանապարհին առաձնակի կարևորվում է քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձրացումը: Ուղեցույցում փորձ է արվում պատասխանել երեք մեծ ոլորտների` կրթությանը, սոցիալական պաշտպանությանը և առողջապահությանը վերաբերող առավել հաճախ տրվող հարցերին: Ընդ որում, այդ հարցերին սպառիչ պատասխան տալու համար փորձ է արվել ի մի բերել յուրաքանչյուր ոլորտի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրական դաշտում սփռված ամբողջական տեղեկատվությունը:
Ուղեցույցում առանձնակի ուշադրություն է տրվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությանը վերաբերվող հարցերին:

Բեռնել

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա

Սույն Կոնվենցիայի նպատակն է խթանել, պաշտպանել և երաշխավորել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները և հիմնարար ազատությունները,  ինչպես նաև ապահովել հարգանքը նրանց արժանապատվության նկատմամբ:
Հաշմանդամություն ունեցող անձինք են համարվում նրանք, ովքեր ունեն երկարատև ֆիզիկական, հոգեկան, մտավոր և նյարդային խնդիրներ, որոնք տարբեր արգելքների հետ փոխազդեցության արդյունքում կարող են խոչընդոտել  հասարակական կյանքին նրանց լիարժեք մասնակցությանը:

Բեռնել