Գիրք հարցմանց

Feb 2, 2011 by: Yerevan

Ժողովրդավարական պետության կայացման ճանապարհին առաձնակի կարևորվում է քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձրացումը: Ուղեցույցում փորձ է արվում պատասխանել երեք մեծ ոլորտների` կրթությանը, սոցիալական պաշտպանությանը և առողջապահությանը վերաբերող առավել հաճախ տրվող հարցերին: Ընդ որում, այդ հարցերին սպառիչ պատասխան տալու համար փորձ է արվել ի մի բերել յուրաքանչյուր ոլորտի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրական դաշտում սփռված ամբողջական տեղեկատվությունը:
Ուղեցույցում առանձնակի ուշադրություն է տրվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությանը վերաբերվող հարցերին: